Categories
Aktuality Výstupy SUK

Připomínky Stínové uhelné komise do mezirezortního řízení k materiálu „Průběžné výstupy a doporučení Uhelné komise“

Stínová uhelná komise (dále jen SUK) je skupina nezávislých expertů, expertek a lidí z regionů, které zasahuje těžba a spalování uhlí. SUK tvoří de facto nevládní odbornou opozici vůči vládou zřízené Uhelné komisi.

Z výše uvedeného důvodu se SUK cítí být oprávněna a povinna uplatnit své připomínky v probíhajícím mezirezortním řízení. SUK žádá příslušná ministerstva a vládu ČR, aby její připomínky byly řádně vypořádány a aby byly zohledněny při dalším postupu.

Připomínky SUK:

  1. SUK důrazně nesouhlasí s navrženým rokem 2038 jako konečným rokem těžby a spalování uhlí v ČR. Těžba a spalování uhlí pokračující až do roku 2038 je v rozporu s mezinárodními závazky, vědeckými studiemi a doporučeními, které se týkají ochrany klimatu.
  2. SUK požaduje závazné stanovení konce energetického využívání uhlí v ČR v dřívějším termínu s upozorněním, že pro naplnění cílů Pařížské dohody je potřeba dosáhnout vyloučení uhlí z energetického mixu nejpozději do roku 2031.
  3. SUK požaduje, aby Uhelné komisi bylo uloženo do ekonomických analýz zahrnout ceny negativních externalit těžby a spalování uhlí na zdraví lidí, životní prostředí a klima. Tyto náklady jsou doposud zohledňovány nedostatečně nebo jsou zcela opomíjeny.
  4. SUK požaduje zadání studií k prověření možností a scénářů vedoucích k plnému zásobení ČR energií vyrobenou z obnovitelných zdrojů.
  5. SUK vyslovuje vážné pochybnosti o personálním složení Uhelné komise, zejména o jeho politické neutralitě, odborné kvalifikovanosti a legitimitě. SUK nadto se znepokojením poukazuje na vystoupení jediných dvou zástupců environmentálních organizací z Uhelné komise jako na silný varovný signál. SUK požaduje personální reorganizaci Uhelné komise tak, aby v ní byl minimalizován přímý politický vliv a přímý vliv právnických osob majících na pokračujícím využívání uhlí vlastní ekonomický či strategický zájem, tedy zejména vliv zástupců fosilního průmyslu. SUK požaduje doplnění Uhelné komise zejména o další členky a členy z řad širší veřejnosti, především z dotčených regionů a také z vědecké obce z oblasti klimatologie a dalších relevantních oborů.
  6. SUK důrazně nesouhlasí s tím, aby byl Uhelné komisi poskytnut prostor pro doplnění výstupů až do 31. prosince 2021, tedy téměř dva a půl roku po jejím vzniku. SUK považuje tento návrh za neodůvodněné odkládání řešení naléhavého problému. SUK žádá, aby byla Uhelná komise při zohlednění výše uvedených bodů pověřena dopracováním všech podkladů nejpozději do 30. června 2021.
  7. SUK kritizuje nedostatečnou transparentnost a zcela nedostatečnou veřejnou komunikaci Uhelné komise, resp. související komunikaci této problematiky ze strany vlády. SUK žádá vládu, aby uložila Uhelné komisi v zájmu transparentnosti povinnost zveřejňovat zápisy ze zasedání do 3 pracovních dnů po jejich konání a tuto povinnost zakotvila do statutu Uhelné komise. SUK rovněž žádá vládu, aby se zaměřila na konstruktivní komunikaci problematiky výstupu z uhlí a spravedlivé transformace, a to zejména v souladu s bodem 10. stanoviska SUK ze dne 18. listopadu 2020.    

Pro podrobnější doporučení k útlumu energetického využívání uhlí odkazuje SUK na své stanovisko ze dne 18. listopadu 2020, které je přiloženo jako příloha k těmto připomínkám.

S pozdravem

za Stínovou uhelnou komisi její členky a členové:
Mgr. Alexander Ač, Ph.D.
prof. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D.
Ing. Jitka Češková
RNDr. Jan Hollan, Ph.D.
Tomáš Kábrt
Alena Klírová
JUDr. Martin Madej, MJur.
Eva Richter, Ph.D.
Milan Smrž
Milan Starec
Mgr. Zdeňka Voštová
Mgr. Iva Zvěřinová, Ph.D.

Příloha: Stanovisko SUK ze dne 19. listopadu 2020