ČLENKY A ČLENOVÉ SUK

Jitka Češková

Jitka Češková žije na Pardubicku, kde ji jako první oslovily kontroverze kolem elektrárny Chvaletice, které ve větší míře zaznamenala v roce 2016. V následujícím roce se k boji proti jejímu bezohlednému provozu přidala osobně a v současnosti úzce spolupracuje se spolkem Zastavme elektrárnu Chvaletice. Na prvním českém Klimakempu se zúčastnila akce občanské neposlušnosti. V roce 2019 zavítal Klimakemp právě poblíž Chvaletic, a stala se jednou z jeho mluvčí. Vedle snižování emisích skleníkových plynů se zajímá také o adaptační opatření, zejména o modro-zelenou infrastrukturu ve městě.

Alexandr Ač

Mgr. Alexander Ač, Ph.D. pracuje jako výzkumný pracovník CzechGlobe, tj. Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd. Vystudoval environmentální ekologii v Košicích, titul PhD získal v oboru aplikované ekologie v Českých Budějovicích. Hostoval na univerzitách v Antverpách a v německém Freiburgu. Je členem Vědeckého klimatického fóra a předsedá Národnímu komitétu Mezinárodního programu geosféra-biosféra (IGBP). Mimo jiné pravidelně přispívá deníku SME blogem o klimatických změnách.

Alena Klírová

Alena Klírová vyrostla v Českém středohoří na Mostecku. Vystudovala ochranu a obnovu životního prostředí na Schole humanitas v Litvínově. Zejména během studií se věnovala problematice těžby i přímé ochraně během obnovy arboreta ohroženého těžbou na zámku Jezeří a psala eseje o těžbě na web www.priroda.cz. Z Mostecka se přesunula do Prahy a vystudovala biologii na UK, a také pracovala jako lektor a koordinátor EVVO. Nyní žiji na Broumovsku, ale na Mostecko se pravidelně vrací a vždy bude jejím rodným domovem, kde bydlí i její početná rodina. Těžbu uhlí na Mostecku vnímá jako destruktivní proces, který patří do minulosti.

Jan Hollan

RNDr. Jan Hollan, Ph.D. je astrofyzik a environmentalista. Věnuje se zejména problematice klimatické změny, světelného znečištění a energeticky úsporných staveb. Absolvoval obor fyzikální elektronika na Přírodovědecké fakultě UJEP. Roku 2009 obhájil disertační práci na téma Pasivní domy a zářivé toky energie v doktorském oboru Fyzikální a stavebně materiálové inženýrství na Fakultě stavební VUT v Brně. Od roku 2010 pracuje v Ústavu výzkumu globální změny AV ČR. Je po něm nazvána planetka č. 10581 Jeníkhollan.

Iva Zvěřinová

Mgr. Iva Zvěřinová, Ph.D. se zabývá výzkumem v oblasti environmentální ekonomie a sociologie, zejména výzkumem preferencí obyvatel pro politická opatření na ochranu a  přizpůsobení se klimatu a spotřebního chování ve vztahu k životnímu prostředí. Na tato témata uskutečnila řadu mezinárodních i českých dotazníkových šetření. Působí jako výzkumník v Centru pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy, kde pracuje zde na evropských a  českých projektech a má na kontě řadu publikací i účastí na vědeckých konferencích. Doktorát obhájila na katedře sociologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, kde vyučuje environmentální sociologii.

Eva Richter

Mgr. Eva Richter, Ph.D. působí na katedře sociologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, kde mimo jiné učí kurzy zaměřené na environmentální sociologii a riziko. Odborně se zaměřuje na vztah a dualitu přírody a společnosti, teorie rizika a jeho vnímání a na postoje k ochraně životního prostředí a změně klimatu.

Tomáš Kábrt

Tomáš Kábrt se narodil v roce 1965 v panelákovém Sokolově, obklopeném měsíční krajinou hnědouhelných dolů, elektrárnami a chemičkami. Před rokem ’89 se pohyboval v prostředí undergroundové hudební scény. V listopadu ’89 byl jedním ze zakladatelů OF v Sokolově a stal se jeho okresním koordinátorem. Po červnových vítězných volbách však z politiky odešel. Nyní se angažuje ve spolku Sokolovská beseda, který je otevřenou a dobrovolnou diskuzní komunitou lidí věnující se tématům jako demokracie, svoboda, pravda a životní prostředí.

Zdeňka Voštová

Mgr. Zdeňka Voštová vystudovala práva na Univerzitě Karlově a Univerzitě v Kodani, a absolvovala pětiletý psychoterapeutický výcvik, je také odbornou mediátorkou zapsanou u Ministerstva Vnitra. Pracuje jako gestalt terapeutka. Její specializací je nenásilná komunikace a podpora lidem, kteří prožívají environmentální úzkost či žal. Věnuje se také osvětě a vnášení tohoto tématu do společenské debaty.

Martin Madej

JUDr. Martin Madej, MJur. je analytikem Výzkumného centra AMO. Vystudoval právo na Univerzitě Karlově a Univerzitě v Oxfordu. Zasahoval jako dobrovolník v uprchlických táborech a spolu-organizoval pochod Civil March for Aleppo. Věnuje se budoucnosti energetického sektoru a AMO zastupuje na energetické platformě Visegradské čtyřky (V4 Energy Think Tank Platform).

Milan Smrž

Ing. Milan Smrž dvacet let působil na ústavu energetiky VŠCHT, je autorem desítek patentů a odborných článků. Dvacet let dodneška je aktivní v evropské asociaci EUROSOLAR. Má velmi dobrý přehled o možnostech obnovitelných zdrojů o jejich aplikaci a dalším rozvoji. Má zmapované „case studies“ v Evropě a ví o iniciativách měst, obcí a regionů. Zná studie úplného zásobování pro jednotlivé země i celý svět z věhlasných světových univerzit. Toto stanovisko bude v komisi zastávat.

Milan Starec

Milan Starec žije v těsné blízkosti polského dolu Turów v obci, která je vzdálená pouhý kilometr od hranice těžby. S negativními vlivy těžby hnědého uhlí tak má své osobní zkušenosti, především s mizející podzemní vodou. Její postupné vytrácení přímo ohrožuje život v okolních obcích, kde kriticky chybí lidem ve studních a stejně tak i v krajině. Milan aktivně vystupuje proti rozšiřování polského dolu, spoluorganizoval otevřené dopisy a petice českým úřadům, ale i Evropskému parlamentu.

Ondřej Císař

prof. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D. sociolog a politolog. V současné době působí na Institutu sociologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, kde vede přednášky v oboru sociologie, politické sociologie a metodologie společenských věd. Je garantem postgraduálního studia. Působí také v Sociologickém ústavu Akademie věd, kde je šéfredaktorem české části Sociologického časopisu. Jeho výzkum se zaměřuje především na politickou mobilizaci, sociální hnutí a sociologickou analýzu současných demokracií.