Categories
Aktuality Výstupy SUK

Připomínky Stínové uhelné komise do mezirezortního řízení k materiálu „Průběžné výstupy a doporučení Uhelné komise“

Stínová uhelná komise (dále jen SUK) je skupina nezávislých expertů, expertek a lidí z regionů, které zasahuje těžba a spalování uhlí. SUK tvoří de facto nevládní odbornou opozici vůči vládou zřízené Uhelné komisi.

Z výše uvedeného důvodu se SUK cítí být oprávněna a povinna uplatnit své připomínky v probíhajícím mezirezortním řízení. SUK žádá příslušná ministerstva a vládu ČR, aby její připomínky byly řádně vypořádány a aby byly zohledněny při dalším postupu.

Categories
Aktuality Výstupy SUK

Výzva Stínové uhelné komise vládě: Rychlý odklon od uhlí je možný, přinese lepší kvalitu života i pracovní příležitosti

Stínová uhelná komise [1] vyzývá vládu, aby rozhodla o dřívějším odklonu od hnědého uhlí v Českém republice, než je rok 2038 doporučený vládní Uhelnou komisí. Jednání a doporučení Uhelné komise neproběhlo transparentně a k navrženému roku nebyly dosud zveřejněny potřebné dokumenty, například zcela chybějí útlumové křivky a plán spravedlivé transformace. Dle jejího doporučení by se ČR stala v horizontu 10 let druhým největším producentem CO2 ze spalování uhlí v Evropské unii. Podklady, které pro Uhelnou komisi vypracovala společnost ČEPS [2] přitom ukazují, že útlum uhlí je v ČR možný i podle dřívějšího scénáře s koncem uhlí v roce 2033, a to i bez významnějšího dovozu elektřiny. Z dřívějších studií [3] také vyplývá, že ani stávající přenosová síť není překážkou a umožní přechod od uhlí k obnovitelným zdrojům. 

Categories
Aktuality Výstupy SUK

Stanovisko k útlumu energetického využívání uhlí v ČR

Obsah

Categories
Aktuality Výstupy SUK

Stínová uhelná komise vydala své stanovisko, nutný konec uhlí vidí jako příležitost pro rozvoj

Stínová uhelná komise, protějšek vládního poradního orgánu, přichází s vlastním stanoviskem týkajícím se konce využívání uhlí v České republice. V něm zdůrazňuje opomíjené aspekty toho, jak by měl vypadat útlum uhelného průmyslu. Vydává jej týden před tím, než oficiální vládní Uhelná komise pravděpodobně přijde se svým doporučením termínu konce uhlí.

Categories
Aktuality Výstupy SUK

Dopady odklonu od uhlí na zaměstnanost

Obsah:

Categories
Aktuality Výstupy SUK

Identifikace sociálních a ekonomických dopadů odklonu od uhlí

Doporučení stínové uhelné komise pro uhelnou komisi

Třetí pracovní skupina uhelné komise (UK), jejímž cílem je identifikace sociálních a ekonomických dopadů odklonu od uhlí, dosud žádný výstup nevypracovala. A to i z toho důvodu, že čeká na výstupy 1. a 2. skupiny. Přesto už dnes existují náznaky, že výstupy 3. pracovní skupiny opomenou některé klíčové aspekty energetické transformace.

Categories
Aktuality Výstupy SUK

Stanovisko stínové uhelné komise k odstoupení od uhlí

a) SUK podporuje co nejdřívější vyloučení uhlí a poté i zemního plynu z energetického mixu v ČR jako prioritní v souvislosti s klimaticko-energetickou politikou.

b) Nelze stanovit přesný rok, kdy je možné toto docílit, a ani to není úkolem SUK , nicméně pro naplnění cílů Pařížské dohody z roku 2015 je potřeba dosáhnout vyloučení uhlí z energetického mixu do roku 2031 [1].