MANIFEST STÍNOVÉ UHELNÉ KOMISE

Vyschlé studny a řeky, suchá a neúrodná pole a kůrovcová kalamita v lesích mají jednu společnou příčinu: Česká republika se za 60 let oteplila v průměru o 2 stupně Celsia a tento trend je důsledkem globální změny klimatu. 

Drtivá většina vědců na celém světě se shoduje, že potřebujeme udržet míru globálního oteplení pod úrovní, která by způsobila postupný rozvrat životně důležitých přírodních ekosystémů. V ČR lze do poloviny 21. století očekávat další růst teplot vzduchu, zvýšení výparu vody, a proto častější a delší období sucha.

Abychom zmírnili negativní dopady změny klimatu, je především zapotřebí rychlé globální ukončení spalování fosilních paliv produkujících skleníkové plyny. Česko přitom stále platí v přepočtu na hlavu za jednoho z největších producentů skleníkových plynů – v evropském i ve světovém srovnání. Za největší část těchto emisí nese odpovědnost uhelná energetika. Pokud chce Česko opravdu konstruktivně přispět k řešení klimatické krize, musí co nejrychleji ukončit těžbu a spalování uhlí.

Zároveň je nutné, aby tato změna proběhla sociálně spravedlivě. Tento spravedlivý přechod (tzv. just transition) musí proběhnout tak, aby nedopadl na jednotlivce a regiony nepoměrně. Je nutné, aby všichni nesli takovou odpovědnost, jaká odpovídá jejich podílu na zavinění současných problémů. Z toho nevyhnutelně plyne, že je potřeba výrazně podpořit konkrétní lidi v dotčených regionech, a naopak firmy fosilního průmyslu přimět k placení nákladů na přechod k bezuhlíkové ekonomice.

To vše s sebou nese mnoho výzev i příležitostí. Těm je třeba se postavit čelem, a ne je využívat jako výmluvy k zachování neudržitelného statu quo.

VLÁDNÍ KOMISE POLITIKŮ A UHLOBARONŮ

Česká vláda se rozhodla po vzoru několika dalších států ustanovit tzv. uhelnou komisi jako svůj poradní orgán, který má „poskytnout vládě ČR objektivní a v maximální možné míře konsensuální výstupy s ohledem na budoucí využití hnědého uhlí v ČR včetně všech souvisejících aspektů, a to v rámci časově omezeného rámce”.

Tato vládní uhelná komise ale vznikla netransparentním způsobem. Je z většiny složená z lidí, kteří nejsou rychlému konci uhlí dostatečně nakloněni, někteří členové mají dokonce osobní finanční zájem na udržení uhelného průmyslu. I přes příslib, že bude komise složená především z odborníků z různých oborů, je nakonec tvořena hlavně politiky a zástupci různých silných zájmových skupin.

Lidé z dotčených regionů jsou v komisi zastoupeni pouze politiky působícími na krajské úrovni, a to v počtu tří členů a členek komise. Zájem lidí z komunit, které dopady změny klimatu pociťují již dnes (např. lidí zasažených suchem na jižní Moravě a v dalších částech republiky, vč. lesníků a zemědělců), není zohledněn vůbec, přestože se jich klimatická změna a tedy osud uhelného průmyslu osobně dotýká.

V komisi rovněž není dostatečně zastoupená vědecká obec. Z devatenácti členů jsou vědcům vymezena pouze dvě místa, jedno je přitom obsazeno odbornicí na regionální rozvoj, druhé technickým expertem specializujícím se na jaderné zdroje. V samotné uhelné komisi tak nejsou přímo přítomné hlasy skutečně nezávislých odborníků z širokého spektra oborů, jichž se problematika dotýká. Širší environmentální hnutí je v komisi zastoupeno také spíše symbolicky, dvěma členy z devatenácti.

Závěry takto sestavené komise mohou jen těžko přinést skutečně vyvážený pohled a realistický přehled nutných kroků.

ROLE STÍNOVÉ UHELNÉ KOMISE

Ze skupiny nezávislých odbornic, odborníků a lidí zastupujících ty, které zasahuje těžba a spalování uhlí nebo dopady již probíhající změny klimatu, se proto s podporou hnutí Limity jsme my ve spolupráci s dalšími organizacemi zformovala “Stínová uhelná komise”. Jejím cílem je vyrovnávat nevyváženost vládní komise. 

Bez administrativní záštity státním aparátem a veřejným financováním či podpory z firemní sféry si nemůžeme dělat naděje na to, že poskytneme vládní uhelné komisi plnohodnotnou komplexní oponenturu včetně podrobného technického rozboru jejích výstupů. 

Naší rolí však bude otevírat v diskuzi opomíjená témata, dávat prostor nedostatečně reprezentovaným pohledům, místo netransparentní a uzavřené vládní komise usilovat o iniciaci veřejné diskuze o systémové transformaci nutné ke zvládnutí klimatické krize a kriticky komentovat průběžné výstupy i finální doporučení, k nimž práce vládní komise směřuje.

Chceme především zviditelnit perspektivu obyvatel uhelných regionů zasažených dopady těžby uhlí i navázaného průmyslu a lidí ohrožených ztrátou sociálních jistot v případě, že vládní komise nebude schopna přijít s promyšleným a zájmy fosilního průmyslu nezatíženým plánem spravedlivého přechodu. Stejně podstatná je pro nás i perspektiva lidí z míst již dnes čelících dopadům změny klimatu, pro které může být rozumné rozhodnutí české vlády zcela zásadní. 

Chceme přinášet expertní pohled na odklon od uhlí. Obáváme se, že komise dostatečně nezohledňuje některá klíčová témata související s náhradou uhlí v energetickém mixu. Klíčovým tématem je urgentní potřeba systémově řešit snižování spotřeby energie, nikoliv pouze náhradu uhlí jinými zdroji, což je pro úspěšný přechod k bezuhlíkové energetice zásadní. Dále se obáváme ze strany uhelné komise nekritického přístupu k roli zemního plynu při nahrazování uhlí. Zemní plyn je fosilní palivo, které uvolňuje nezanedbatelné, i když oproti uhlí menší množství emisí CO2, a hrozí, že nás jako náhrada za uhlí zavede do slepé uličky a utuží závislost energetiky na fosilních palivech. Považujeme za klíčové, abychom si jako společnost tuto hrozbu včas uvědomili a této chyby se vyvarovali. 

Posledním z klíčových témat expertní skupiny je otázka jaderné energie. Stávající jaderné zdroje jsou podstatné pro rychlý a spravedlivý přechod k většímu podílu  obnovitelné energie. Nicméně jádro s sebou nese prohloubení centralizace energetické sítě i politické a ekonomické moci, trpí stále nevyřešenými technologickými problémy a je zranitelné tváří v tvář politické nestabilitě. Zahraniční zkušenosti navíc ukazují, že tyto plány lze málokdy realizovat včas a za původní ceny. Proto jsme kritičtí vůči plánům na výstavbu dalších jaderných bloků. 

Nakonec chceme přinášet společenskovědní pohled na problematiku odklonu od uhlí, při rozhodování odklonu od uhlí totiž musí být společenské dopady řádně zohledněny. Zabýváme se vlivem na zaměstnanost a zdraví obyvatel, postoji veřejnosti k těžbě, spalování uhlí i k opatřením, která mají za cíl zmírňovat změnu klimatu. Poukazujeme na pozitivní dopady brzkého odklonu od spalování uhlí a hledáme způsoby minimalizace dopadů negativních. 

Jako lidé různých profesí, zaměření i životních zkušeností se shodujeme na tom, že ukončení spalování uhlí a v širší perspektivě i nutná ochrana před rozvratem globálního klimatu nás staví před nutnost zásadních strukturálních změn. Chceme přispět svým hlasem ke včasnému nasměrování české energetické politiky směrem k dlouhodobě funkčnímu modelu nahrazujícímu stávající systém stojící na drancování přírody i lidí.

1) Data ČHMÚ. http://portal.chmi.cz/historicka-data/pocasi/uzemni-teploty

2) NASA: Facts. Scientific Consensus: Earth’s Climate is Warming (https://climate.nasa.gov/scientific-consensus/)

3) ČHMÚ (2019). Aktualizace Komplexní studie dopadů, zranitelnosti a zdrojů rizik souvisejících se změnou klimatu v ČR z roku 2015. https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/studie_dopadu_zmena_klimatu/$FILE/OEOK-Aktualizovana_studie_2019-20200128.pdf

4) European Commission: Fossil CO2 and GHG emissions of all world countries. 2019 report. (https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9d09ccd1-e0dd-11e9-9c4e-01aa75ed71a1/language-en)

5) Fakta o klimatu: Emise skleníkových plynů ČR (detailní) (https://faktaoklimatu.cz/infografiky/emise-cr-detail)

6)  International Institute for Sustainable Development: Just Transition (https://www.iisd.org/topic/just-transition)

7)  Institute for Advanced Sustainability Studies: Policy recommendations for stakeholder commissions in decarbonisation processes

8) Statut Uhelné komise (Příloha usnesení vlády ze dne 30. července 2019 č. 565) (https://www.mpo.cz/assets/cz/energetika/uhelna-komise/2019/9/statut-uhelne-komise.pdf)

9) Wikipedie: heslo Uhelná komise (https://cs.wikipedia.org/wiki/Uheln%C3%A1_komise)